Menu

ADVOCAAT NIETIGVERKLARING HUWELIJK

In België kunnen 2 personen van hetzelfde of verschillend geslacht huwen indien ze minimum de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en indien er toestemming bestaat.

a) Een minderjarige

Teneinde het verbod op te heffen kan een minderjarige door tussenkomst van zijn vader, zijn moeder, of van zijn voogd of hijzelf (bij gebreke aan overeenstemming van deze laatsten), vertegenwoordigd door uw advocate Ann Huysmans, een procedure voor de Jeugdrechtbank opstarten omwille van ernstige redenen.
Een eventuele weigering uitgesproken door de Jeugdrechtbank kan hervormd worden in beroep door uw advocate. Het Hof zal arrest vellen.

De rechter gevat door de vraag tot vrijstelling van de leeftijdsvoorwaarde kan de toestemming vaststellen of het huwelijk toestaan indien de ouders hun toestemming weigeren of indien zij niet verschijnen.

Contacteer ons

Meer informatie nodig?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij zullen al uw vragen beantwoorden.

+32 28 96 89 08

b) Het vals huwelijk

Niettegenstaande de toestemmingen met het oog op het sluiten van een huwelijk toch gegeven werden, bestaat er dikwijls geen huwelijk wanneer uit een combinatie van omstandigheden blijkt dat de intentie van tenminste een van de echtgenoten manifest niet bestaat in het stichten van een duurzame levensgemeenschap, maar uitsluitend het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel beoogt, verbonden aan het statuut van echtgenoot.

Bijgevolg kan de ambtenaar van de burgerlijke stand :

-het sluiten van een huwelijk opschorten tijdens een periode van 2 maanden na het advies van de Procureur des Konings ingewonnen te hebben en teneinde een bijkomend onderzoek te voeren
of
-het sluiten van het huwelijk weigeren.

Ingeval van weigering kan uw advocate Ann Huysmans een beroep indienen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg tijdens een periode van 1 maand volgend op de betekening van de beslissing van weigering, teneinde de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand hervormd te zien.

c) Nietigverklaring van het huwelijk

Uw advocate Ann Huysmans en de Procureur des Konings kunnen de nietigverklaring van het huwelijk vorderen wanneer de wettelijke voorwaarden vervuld zijn.
De bevoegde rechtbank is deze van de plaats waar het huwelijk gesloten werd.

d) De verplichtingen die ontstaan uit het huwelijk of de afstamming

De ouders die, naargelang hun mogelijkheden, de huisvesting, het onderhoud, de gezondheid, de bewaking, de opvoeding en de vorming en de ontwikkeling van hun kinderen niet waarnemen, kunnen door uw advocate Ann Huysmans gedagvaard worden voor de rechtbank,
waarbij zij een van de ouders zal vertegenwoordigen of het kind.

Vice versa, de kinderen die niet bijdragen in het onderhoud van hun ouders en andere ascendenten die behoeftig zijn, kunnen gedagvaard worden door uw advocate, waarbij zij de ouders of de andere ascendenten zal vertegenwoordigen.

Het basiscriterium is de verhouding tussen de behoefte van degene die vordert en het vermogen van diegene die onderhoudsplichtig is.

Uw advocate Ann Huysmans kan een procedure opstarten in afschaffing of vermindering wanneer de onderhoudsplichtige of de onderhoudschuldenaar zich in zulkdanige toestand bevindt dat men niet meer vermogend is of in het andere geval dat men niet meer behoeftig is, geheel of gedeeltelijk.

Uw advocate kan ook aan de rechtbank vragen te bevelen dat de persoon die zijn onderhoudsschuld niet kan betalen, deze de onderhoudsschuldenaar thuis opvangt, dat zij hem voedt en onderhoudt. In dit laatste geval wordt de onderhoudsplichtige vrijgesteld van het betalen van de onderhoudsbijdrage.

e) De wederzijdse rechten en verplichtingen der echtgenoten

De wederzijdse rechten en verplichtingen der echtgenoten zijn geregeld door de bepalingen van de wet en het huwelijkscontract.

De echtgenoten hebben de verplichting tot samenwoonst ; ze zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.

Bovendien draagt ieder der echtgenoten bij in de lasten van het huwelijk naargelang zijn mogelijkheden.

Bij het ontbreken van een akkoord of indien een van de echtgenoten grovelijk zijn plichten verzuimd of indien de verstandhouding ernstig verstoord is, kan uw advocate Ann Huysmans :

-onderhandelen tussen de echtgenoten met het oog op het bekomen van een akkoord of
-een van beide echtgenoten vertegenwoordigen voor de Vrederechter en dringende en voorlopige maatregelen opvorderen m.b.t. de persoon en of zijn goederen of deze van de kinderen, nl. :
-een afzonderlijke woonst of de toekenning van de echtelijke woonst ingeval van partnergeweld op basis van de wet van 2003,
-de bewaring en de huisvesting van de kinderen,
-een onderhoudsgeld voor een van de echtgenoten en een onderhoudsbijdrage voor de kinderen (gestort aan de echtgenoot die de kinderen hoofdzakelijk huisvest ten titel van bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen)
- de kinderbijslag,
- de te regelen schulden,
- een verbod te vervreemden, te hypothekeren of in pand geven van roerende of onroerende goederen, eigen of gemeenschappelijk zonder het akkoord van de andere echtgenoot,
-een verbod meubelen te verplaatsen of deze in persoonlijk gebruik te geven aan de ene of de andere echtgenoot.

De door de vrederechter bevolen maatregelen zijn beperkt in de tijd, hetzij 6 maanden of een jaar. Indien U niet tevreden bent met de inhoud van het vonnis, kan uw advocate beroep instellen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg of kan zij een echtscheiding inleiden wat tot ontbinding van het huwelijk zal leiden, anders dan door de dood van een der echtgenoten.

Contacteer ons

See also :