Menu

ADVOCAAT ECHTSCHEIDING

Indien U besloten hebt om uit de echt te scheiden, weet dan dat deze beslissing een definitief einde zal stellen aan uw huwelijk, op voorwaarde dat de echtscheiding uitgesproken werd en overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Tijdens het verloop van de echtscheidingsprocedure blijft het huwelijk tussen de echtgenoten bestaan evenals hun wederzijdse rechten en plichten.

Uw advocate Ann Huysmans zal U bijgevolg helpen om het type van echtscheiding te kiezen hetwelk in uw individueel geval de beste oplossing zal zijn en uw advocate zal u adviseren nopens de te nemen dringende maatregelen m.b.t. de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen ( huisvesting van de kinderen, de bewaring van de kinderen, de onderhoudsbijdrage, het kindergeld, de schulden, een vervreemdingsverbod, ...).

a) de soorten van echtscheiding

De verschillende soorten van echtscheiding kunnen gerangschikt worden als volgt :

· wanneer er geen akkoord bestaat tussen de echtgenoten over de echtscheiding en de dringende maatregelen, moet men een onderscheid maken tussen :

- de echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting (= oude echtscheiding op basis van feiten : bijvb. overspel, slagen en verwondingen) kan uitgesproken worden ten gunste van een echtgenoot die het bewijs levert dat de andere echtgenoot een beledigende houding aangenomen heeft die de voortzetting van het samenleven onmogelijk maakt.

- de echtscheiding uit hoofde van meer dan 6 maanden feitelijke scheiding kan uitgesproken worden op voorwaarde dat de echtgenoten meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden leven (=inschrijving op verschillende adressen) en dat zij akkoord zijn over het principe van echtscheiding en het gezamenlijk indienen van een verzoek tot echtscheiding. De termijn van 6 maanden kan in de praktijk teruggebracht worden tot 3 maanden.

- de echtscheiding op basis van meer dan 1 jaar feitelijke scheiding : kan uitgesproken worden indien 1 der echtgenoten het bewijs levert van een feitelijke scheiding tussen echtgenoten gedurende minimum 1 jaar. Noteer dat uw advocaat kan onderhandelen en door de rechtbank kan laten homologeren :

-de akkoorden tussen echtgenoten nopens dringende maatregelen m.b.t. de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen. Wanneer de echtelieden niet akkoord gaan over de te nemen dringende en voorlopige maatregelen, verdedigt uw advocate U in de procedure in kort geding voor de te nemen maatregelen.

-de akkoorden tussen de echtgenoten nopens de vereffening en verdeling van het huwelijksvermogensstelsel. Wanneer de echtgenoten niet akkoord gaan, zal uw advocate u verdedigen in de procedure van vereffening van het huwelijksvermogen, procedure die zal plaatsgrijpen na de overschrijving van de echtscheiding.

· wanneer er tussen de echtelieden een akkoord bestaat over het principe van echtscheiding, de dringende te nemen maatregelen ( huisvesting van de kinderen, de bewaring van de kinderen, de onderhoudsbijdrage, ...) en de vereffening van het huwelijksvermogen en de vastlegging van de rekeningen tussen de echtelieden, kan een echtscheiding bij onderlinge toestemming worden gesloten.
Uw advocate zal U adviseren en bijstaan.

Wanneer het vonnis van echtscheiding uitgesproken en overgeschreven is in de registers van de burgerlijke stand, zal uw advocate U adviseren en verdedigen op moment van de vereffening en verdeling van het huwelijksvermogensstelsel tussen de ex-echtelieden.

Meer informatie nodig?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij zullen al uw vragen beantwoorden.

+32 28 96 89 08

b) de dringende maatregelen

Tijdens de procedure van echtscheiding zijn de te nemen dringende maatregelen mbt de persoon en de goederen van de kinderen, de volgende :

-de afzonderlijke woonst of de toekenning van de echtelijke woonst aan een van de echtgenoten ingeval van partnergeweld op basis van de wet van 2003,
-de huisvesting en de bewaring van de kinderen,
-een onderhoudsbijdrage voor een van de echtgenoten of de kinderen rekening houdende met de financiële situatie van ieder van de echtgenoten/ouders, evenals met de behoeften van de kinderen,
-het kindergeld,
-de te regelen schulden,
-een verbod om te vervreemden, te hypothekeren of in pand te geven van roerende en onroerende goederen, eigen of gemeenschappelijk, zonder toelating van de andere echtgenoot,
-een verbod meubelen te verplaatsen of er het persoonlijk gebruik van toe te kennen aan de ene of de andere echtgenoot,
-de aanstelling van een notaris om een inventaris op te stellen van roerende en onroerende goederen, eigen of gemeenschappelijk der echtgenoten, ...

De gevolgen van deze dringende maatregelen houden op op het ogenblik van overschrijving van de echtscheiding, uitgezonderd wat betreft de maatregelen nopens de kinderen (hun woonst, de bewaring, de onderhoudsbijdrage, het kindergeld).

Indien de akkoorden tussen echtgenoten of de gerechtelijke beslissingen ondertussen niet loyaal zouden gerespecteerd of uitgevoerd worden, zal uw advocate Ann Huysmans U helpen :

-teneinde de bescherming van uw rechten veilig te stellen en de handhaving of verbetering van de band die U met uw kinderen verenigt, te waarborgen,
-ingeval van niet betaling van de onderhoudsbijdrage : uw advocate zal U bijstaan met de gedwongen tenuitvoerlegging van het vonnis dewelke het onderhoudsgeld toegekend heeft ( de contacten met de gerechtsdeurwaarder, het beslag, ...) of met DAVO, de dienst alimentatievorderingen.

c) na de echtscheiding

Na de echtscheiding kan de behoeftige echtgenoot een onderhoudsgeld na echtscheiding aanvragen. Uw advocate kan onderhandelen nopens een akkoord in der minne, zoniet kan zij een procedure in rechte opstarten of uw belangen verdedigen voor de rechtbank.

Contacteer ons

See also :