Menu

Advocate Verkeersrecht

Op een bepaalde dag zult U gedagvaard worden voor de Politierechtbank ingevolge een overtreding van de Wegcode (bijvoorbeeld de rode lichten negeren, niet in het bezit zijn van een verzekering of technische controle, overdreven snelheid, verkeerd parkeren, dronkenschap achter het stuur, vluchtmisdrijf, ...).

De bijstand van uw advocate Ann Huysmans, waarvan het kabinet gelegen is te 2800 Mechelen, Berthoudersplein 57, wordt onvermijdelijk : de intrekking van "uw rijbewijs" kost immers teveel.

a) Wanneer U een dagvaarding ontvangen heeft : wat te doen ?

Uw advocate zal eerst uw strafdossier lezen en onderzoeken of U beschikt over een rechtsbijstandsverzekering die normaal de gerechtskosten en de staat van ereloon en onkosten van een advocaat ten laste neemt.

Uw advocate zal U vervolgens uitnodigen teneinde uw versie van de feiten te vernemen en teneinde te verifiëren of de ten laste gelegde beschuldigingen bewezen zijn.

Uw advocate pleit uw zaak voor de Politierechtbank, in uw aanwezigheid, teneinde vrijspraak te bekomen of een veroordeling zo gematigd als mogelijk (uitstel van straf, gemeenschapswerk, een boete, ...) na eventueel verzachtende omstandigheden te hebben laten gelden.

Wanneer een derde zich burgerlijke partij tegen U gesteld heeft, dan zal uw advocate de gegrondheid van deze vordering nazien.

b) Bij afwezigheid van een dagvaarding voor de Politierechtbank

Wanneer een ongeval op de weg zich voordoet, is het mogelijk dat de politie een proces verbaal opstelt, getuigen ondervraagt, ... en na samenstelling van een strafdossier heeft de Procureur des Konings de mogelijkheid U te vervolgen of het strafdossier zonde gevolg te rangschikken.

Indien U slachtoffer bent (in uw hoedanigheid van chauffeur, passagier, voetganger of fietser) en indien U materiële schade geleden heeft (meestal aan uw voertuig) en of een lichamelijke schade (verwondingen) kan uw advocate de dader hiervan dagvaarden voor de rechtbank teneinde de geleden schade te laten vergoeden.

Uw advocate baseert zich aldus op de inhoud van het zonder gevolg gerangschikte strafdossier of in afwezigheid van dit laatste, op de minnelijke vaststellingen van het ongeval, nl. de ongevalsaangifte.

Uw advocaat zal de fout van de derde bestuurder ( onvoorzichtigheid, niet naleven van de signalisatie, overdreven snelheid, ...) moeten aantonen, het bestaan en de omvang van de schade, evenals het oorzakelijk verband tussen fout en schade (art. 1382 en volgenden van het BW)

Contacteer ons

See also :