Menu

De akten van de burgerlijke stand

De geboorte, het huwelijk, de samenwoonst en het overlijden van fysieke personen zijn de belangrijkste feiten in een mensenleven.

Uw advocate helpt U met het laten aangeven en registreren van de geboorte, het huwelijk/de samenwoonst en het overlijden in de registers van de burgerlijke stand van de plaats waar de geboorte, het huwelijk of het overlijden zich voorgedaan hebben, in geval van afwezigheid van registratie of moeilijkheden.

De geboorte

In geval van afwezigheid van een geboorteakte om reden van een onmogelijkheid of extreme moeilijkheden, kan uw advocate Ann Huysmans, met het oog op een huwelijk of het verkrijgen van de belgische nationaliteit, de geboorteakte laten vervangen door een akte van bekendheid afgeleverd door de Vrederechter. Na gunstig advies van de Procureur des Konings, kan zij deze akte laten homologeren door de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Contacteer ons

Meer informatie nodig?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij zullen al uw vragen beantwoorden.

+32 28 96 89 08

Wanneer een akte van bekendheid niet kan afgeleverd of gehomologeerd worden, vraagt uw advocate de toelating aan de rechtbank om deze te laten vervangen door een verklaring onder eed van de toekomstige echtgenoot.

Huwelijk

Een huwelijk sluiten noodzaakt een aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de toekomstige echtgenoten is ingeschreven.

Uw advocate waakt erover en zal U helpen bij het neerleggen van de nodige documenten, nl. een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte, een bewijs van identiteit, een bewijs van nationaliteit, een bewijs van celibaat en in voorkomend geval van de ontbinding of nietigverklaring van de voorgaande huwelijken, een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, wachtregister, ...;

Een weigering tot het opstellen van een akte van huwelijksaangifte door de ambtenaar van de burgerlijke stand is vatbaar voor beroep hetwelk kan ingeleid worden door uw advocate Ann Huysmans voor de Rechtbank van Eerste Aanleg, binnen 1 maand volgend op de betekening van de beslissing.

Verbeteringen van de akten van de burgerlijke stand

De verbetering van een akte van de burgerlijke stand is een procedure gevoerd door uw advocate voor de Rechtbank van Eerste Aanleg wanneer een materiële vergissing zich voordoet die niet kon verbeterd worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Lees eveneens :
Handelsrecht
Strafrecht
Vastgoedrecht

Contacteer ons

See also :