Menu

De minderjarigheid, voogdij, ontvoogding

a) De voogdij

Een minderjarig kind (- 18 jaar) waarvan vader en moeder overleden zijn, wettelijk onbekend zijn of in de voortdurende onmogelijkheid zijn de ouderlijke macht uit te oefenen, bevindt zich onder de voogdij.

De Vrederechter van de woon of verblijfplaats van het minderjarig kind is bevoegd voor de organisatie en het toezicht op de voogdij.

Uw advocate Ann Huysmans adviseert U en is bereid om een procedure op te starten teneinde dringende maatregelen te bekomen die nodig zijn voor de bescherming van de persoon van de minderjarige en de bewaring van zijn goederen.

De rechter zal een voogd benoemen die geschikt is om de minderjarige op te voeden en zijn goederen te beheren (zoals een goed huisvader) en een toeziende voogd dewelke de voogd zal in het oog houden.

Uw advocate zal waken over de opstelling van de inventaris door de voogd binnen de maand die volgt op de betekening van zijn benoeming. Binnen de maand die volgt op neerlegging van het inventaris in het dossier zal de Vrederechter een beslissing nemen nopens de bevoegdheden van de voogd.

Elk jaar zal uw advocate controleren of de voogd zijn beheersverslag neergelegd heeft.

Uw advocate kan een procedure opstarten tot vervanging van de voogd ingeval van moelijkheden.

Contacteer ons

Meer informatie nodig?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij zullen al uw vragen beantwoorden.

+32 28 96 89 08

b) De pleegvoogdij

Een persoon van minimum 25 jaar die zich ertoe verbindt een minderjarig niet ontvoogd kind te onderhouden, op te voeden en in staat te stellen de kost te verdienen kan een pleegvoogd worden.

Op verzoek van uw advocate Ann Huysmans zal de overeenkomst van pleegvoogdij, inhoudende de nodige toestemmingen en vervat in een authentieke akte opgesteld door de Vrederechter of Notaris, voor de Jeugdrechtbank bekrachtigd worden.

c) De ontvoogding

Het huwelijk van de minderjarige heeft van rechtswege zijn ontvoogding ten gevolge. De echtgenoot wordt de voogd van de minderjarige.

De minderjarige die de volle leeftijd van 15 jaar bereikt heeft kan door de Jeugdrechtbank worden ontvoogd op verzoek van uw advocate namens zijn ouders of wanneer deze het niet eens zijn op verzoek van een hunner.

Indien de ontvoogde minderjarige geen curator van rechtswege heeft, wordt hem een curator toegevoegd door de Jeugdrechtbank, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van uw advokate namens om het even welke belanghebbende.

d) De verlengde minderjarigheid

Zowel een minderjarige als een meerderjarige van wie gebleken is dat hij wegens een ernstige geestelijke achterlijkheid ongeschikt is en schijnt te zullen blijven om zichzelf te leiden en zijn goederen te beheren, kan in staat van verlengde minderjarigheid worden verklaard op verzoek van uw advocate Ann Huysmans namens de ouders of een van hen of namens de voogd of wanneer het een meerderjarige betreft op verzoek van uw advocate, vertegenwoordigende om het even welke bloedverwant of de voogd van de onbekwaam verklaarde meerderjarige.

Uw advocate kan de rechtbank ook verzoeken om het ouderlijk gezag te laten vervangen door de voogdij in het belang van degene die in staat van verlengde minderjarigheid verkeert.

Contacteer ons

See also :