Menu

Advocate afstamming

a) de vaststelling van afstamming van moederszijde

Het kind heeft als moeder de persoon die als dusdanig aangeduid werd in de geboorteakte.

Indien de naam van de moeder niet vermeld is in de geboorteakte of bij gebreke aan geboorteakte, kan uw advocate Ann Huysmans aanraden aan de moeder het kind te erkennen of een procedure tot erkenning op te starten.

Bij gebreke aan akte van geboorte, bij gebreke aan vermelding van de naam van de moeder in deze akte of wanneer het kind ingeschreven is onder valse namen en bij afwezigheid van erkenning kan uw advocate de afstamming van moederszijde op gerechtelijke wijze laten vaststellen.

b) de vaststelling van afstamming van vaderszijde

Het kind geboren tijdens het huwelijk of binnen de 300 dagen die volgen op de ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk, heeft de echtgenoot als vader.

Het kind geboren binnen de 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk van de moeder en na een nieuw huwelijk van deze laatste, heeft de nieuwe echtgenoot als vader.

Uw advocate kan U helpen ingeval van betwisting van vaderschap van de echtgenoot.

Wanneer het vaderschap niet vaststaat, zal uw advocate de vader adviseren het kind te erkennen.

Wanneer het vaderschap niet vaststaat noch op basis van art. 315 noch op basis van art. 317 BW, noch door erkenning, dan kan het vaderschap gerechtelijk vastgesteld worden onder bepaalde voorwaarden : uw advocate geeft U advies zoniet begint zij voor U een procedure.

Bovendien kan uw advocate een procedure opstarten tot het bekomen van onderhoudsgeld (teneinde in zijn onderhoud, opvoeding en adequate vorming te kunnen voorzien), namens het kind waarvan de vaderlijke afstamming niet vaststaat, tegenover de persoon die betrekkingen had met zijn moeder tijdens de wettelijke periode van conceptie.

Contacteer ons

See also :