Menu

Honoraria van een advocaat aan de Balie te Mechelen

Aandacht ! Vanaf 1.1.2014 worden erelonen en onkosten van advocaten verhoogd met 21 % BTW. Bijgevolg is de BTW niet inbegrepen in de door de advocaat aangerekende prijs aan erelonen en onkosten !

Duidelijkheid en doorzichtigheid

Ann Huysmans, uw advocaat aan de Balie te Mechelen, heeft als doel een staat van ereloon en onkosten op te stellen dewelke duidelijk en doorzichtig is.

Ervaring leert

Bij het begin van een procedure zal uw advokaat Ann Huysmans een provisie vragen, later zal zij een tussentijdse staat van ereloon en onkosten opstellen wanneer een deel van haar werk zal beëindigd zijn. Bij de afsluiting van het dossier zal een definitieve staat van ereloon en onkosten opgesteld worden.

De staat van ereloon en onkosten

Uw advocaat Ann Huysmans merkt op dat een staat van ereloon en onkosten samengesteld is als volgt :
a. de vergoeding voor het intellectuele werk gedaan door uw advocaat ofwel de honoraria
b. de kosten uitgegeven door uw advocaat in uw dossier.

De erelonen

Het ereloon aangerekend door uw advocaat voor een eerste advies kost U 100 euro per uur of 50 euro per half uur, kosten niet inbegrepen.

Wanneer uw advocaat Ann Huysmans een procedure opstart, kan zij haar ereloon berekenen op basis van :
- een vergoeding per uur : uw advocaat vraagt een bedrag van 100 euro per uur. Dit bedrag kan verhoogd worden rekening houdende met volgende criteria : de belangrijkheid van de geleverde prestaties, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de belangen dewelke in het geding zijn, de dringendheid van de tussenkomst en het bekomen resultaat, dit alles binnen de grenzen van een juiste moderatie.
- een percentage op de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen : in dit geval is de waarde van de zaak bepaalbaar in geld.Het percentage zal variëren volgens de criteria hogervermeld.
- een forfait : dit betreft een vast bedrag per prestatie of per soort van prestaties. Er kan ook een abonnementscontract afgesloten worden schriftelijk met de client voor gelijke of gelijkaardige zaken en diensten. Toch kunnen omstandigheden onvoorzienbaar bij het begin van het dossier uw advocaat ertoe brengen het dossier opnieuw met de client te bekijken wat betreft de manier van berekenen van zijn ereloon.

Noteer dat de onkosten van de zaak niet begrepen zijn in de erelonen.

De onkosten

Kosten van opening en sluiting dossier : 47 euro,
Dactylografie van de briefwisseling : 11 euro per pagina,
Dactylografie van de procedurestukken : 12 euro per pagina,
Telefoon : forfait,
Fotokopijen : 0,5 euro per stuk,
Fax : 0,5 euro per stuk,
Vaste kosten (internet, elektriciteit, verwarming, ...) : 10 % van het totaal bedrag aan onkosten,
Verplaatsingskosten (vacatie inbegrepen) : 1,5 euro per km,
Gerechtskosten : aan kostprijs

Betaling

Elke provisienota of staat van ereloon en onkosten dient geregeld te worden binnen de 5 dagen na verzending. Het niet betaalde bedrag zal verhoogd worden met een interest van 10 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 250 euro en een maximum van 2.500 euro.

Klachten of bemerkingen

Klachten of bemerkingen betrekkelijk provisienota's en of staten van ereloon en onkosten verstuurd aan de client, moeten worden geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen een periode van 5 dagen na verzending.

Is deze periode verstreken, dan zal geen enkele betwisting meer aanvaard worden.

Toepasselijk recht - betwisting

In geval van betwisting m.b.t. een staat van ereloon en onkosten is uitsluitend de reglementering van de Orde van Advokaten en de Belgische wetgeving van toepassing.

Uitsluitend de Vrederechter van het Kanton Mechelen en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen zijn bevoegd.

Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van uw advocate Ann Huysmans is beperkt tot het bedrag, hetwelk in het desbetreffende geval, zal uitbetaald worden door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

De waarborg bedraagt 1.250.000,00 euro per schadegeval.

De door de Orde onderschreven polis bij Ethias wordt U op eenvoudig verzoek toegestuurd ter informatie.

Einde van de opdracht en bewaring van het dossier

Het dossier wordt in elk geval afgesloten, uiterlijk op het ogenblik van betaling van de definitieve ereloon en onkostenstaat.

Het kantoor verzekerd de bewaring van het dossier.

De overtuigingsstukken en uw originele documenten worden U teruggestuurd.

Na een periode van 5 jaar worden de dossiers vernietigd.

De algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere, behoudens enig andersluidend schriftelijk beding.

De verzekering rechtsbijstand

Indien U een contract rechtsbijstand ondertekend heeft, heeft U de vrije keuze van advocaat.

De kosten en erelonen van deze laatste zullen betaald worden door de verzekeringsmaatschappij wanneer het gaat om een door het contract gedekt schadegeval, bij voorbeeld in het vastgoedrecht : huurcontracten,
burengeschillen, ...of in het verkeersrecht : een overdreven snelheid, een verkeerd parkeren, dronkenschap achter het stuur, vluchtmisdrijf, ...

Contacteer ons

See also :