Menu

Geschillen

Wanneer er zich een geschil voordoet zal uw advocate uw belangen verdedigen : zij zal U erop wijzen wanneer een betere oplossing kan bekomen worden door middel van onderhandeling of dading, teneinde soms hoog oplopende procedurekosten te vermijden of teneinde de insolvabiliteit of het failliet van tegenpartij te vermijden.

Anderzijds zal uw advocate onderzoeken of U kunt genieten van rechtsbijstand, dewelke de kosten van procedure en of erelonen van uw advocate kan ten laste nemen.

Uw advocate zal U ook bijstaan met kennis van het recht in geschillen naar aanleiding van de verkoop van een woning, appartement of garage ( zij zal U informeren over de juridische gevolgen van de ondertekening van een voorstel tot aankoop, of van een verkoopcompromis, of van het gedwongen laten verlijden van een authentieke akte of van de vernietiging van een verkoop, ...) of in geschillen tussen mede-eigenaars of in geschillen tussen buren, ...

Contacteer ons

See also :