Menu

Privacy

Onderstaande regelt de verwerking van uw persoonsgegevens.

U dient deze privacy policy aandachtig te lezen aangezien deze belangrijke informatie bevat over het verwerken van uw gegevens.

Door ons te contacteren per email, per telefoon, door het overmaken van een vraag of dossier, verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacy policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

1. Algemeen.

Advocaat Ann Huysmans, gevestigd te Berthoudersplein 57, 2800 Mechelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ann Huysmans

Berthoudersplein 57, 2800 Mechelen

Tel: +32 15 20.44.72

Fax: +32 15 21.76.62

www.avocat-huysmans.be

j.a.huysmans@skynet.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Ann Huysmans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via j.a.huysmans@skynet.be.

2. Over welke persoonsgegevens gaat het?

Persoonsgegevens die wij verwerken: Ann Huysmans verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen1, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Rijksregisternummer
 • Alle andere gegevens die noodzakelijk zijn om een dossier te kunnen behandelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Ann Huysmans verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via j.a.huysmans@skynet.be.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

Ann Huysmans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende legitieme doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • nn Huysmans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Deze verwerking gebeurt op basis van de volgende wettelijke gronden:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op Ann Huysmans rust;
 • Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;

4. Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens?

Ann Huysmans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden aan derden zoals gerechtsdeurwaarders, boekhouder, notaris, andere advocaten, gerechtelijke instanties, vertaler-tolk, …

De werknemer, managers, en/of vertegenwoordiger van bovenvermelde derden of instituten, en de gespecialiseerde dienstverleners aangeduid door hen, moeten de vertrouwelijke aard van deze gegevens respecteren en mogen deze gegevens enkel gebruiken in lijn met de instructies.

Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Ann Huysmans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens worden niet zonder passende waarborgen doorgegeven aan lidstaten buiten de EU.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Ann Huysmans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Conform artikel 2276bis B.W. worden alle dossiers 5 jaar na definitieve afsluiting bewaard in ons archief.

6. Geautomatiseerde besluitvorming.

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen, die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

Advocaat Ann Huysmans maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Ann Huysmans gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Welke rechten heb je met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ann Huysmans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar j.a.huysmans@skynet.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Ann Huysmans houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat Ann Huysmans gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

9. Wijzigingen.

Indien u meent dat advocaat Ann Huysmans niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

Advocaat Ann Huysmans behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.