Menu

Advocaat bescherming van onbekwame personen

Wanneer heeft een meerderjarige van minimum 18 jaar en bekwaam tot alle handelingen van het burgerlijk leven, een wettelijk vertegenwoordiger nodig ?
Uw advocate Ann Huysmans zal U helpen om de beste oplossing te kiezen tussen verschillende types van wettelijke vertegenwoordiging die bestaan in België.

a) De onbekwaamverklaring

Een meerderjarige die zich in een aanhoudende staat van onnozelheid of krankzinnigheid bevindt, moet worden onbekwaam verklaard, zelfs wanneer in die staat heldere tussenpozen voorkomen. Uw advocate Ann Huysmans zal deze procedure opstarten, waarop de rechtbank een raadsman zal benoemen, zonder dewelke de onbekwaam verklaarde niet kan handelen.

b) De bijstand van een gerechtelijk raadsman

Aan verkwisters kan worden verboden rechtsgedingen te voeren, dadingen te treffen, leningen aan te gaan, roerende kapitalen in ontvangst te nemen en daarvan kwijting te geven, hun goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren, zonder de bijstand van een raadsman, die door tussenkomst van uw advocate, hun door de rechtbank wordt toegevoegd.

Deze laatste 2 procedures worden ingeleid door uw advocate voor de Rechtbank van Eerste Aanleg en na advies van de Procureur des Konings zal de Rechtbank uitspraak doen.

c) Het voorlopig bewind over de goederen toebehorende aan een meerderjarige

Op initiatief van uw advocate kan de Vrederechter van het kanton van de verblijf of woonplaats van de meerderjarige in casu, een voorlopig bewindvoerder aanstellen, wanneer de meerderjarige :
- aan wie nog geen wettelijke vertegenwoordiger werd toegevoegd,
- geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn gezondheidstoestand, niet in staat is zijn goederen te beheren en dit met het oog op bescherming ervan.

Een medisch attest hetwelk de gezondheidstoestand van de meerderjarige bewijst, is noodzakelijk.

De Vrederechter kan zelfs ambtshalve een voorlopig bewindvoerder aanstellen wanneer hij gevat wordt in het kader van de wet van 26.6.1990 mbt de bescherming van de geesteszieke.

Uw advocate staat ter uwer beschikking voor om 't even welk probleem wat betreft de handelingen van de voorlopig bewindvoerder (bijvb wat betreft het jaarlijks rapport, of de procedures die door de voorlopig bewindvoerder ingesteld of niet ingesteld werden, wat betreft de staat van ereloon en onkosten van de voorlopig bewindvoerder, ...).

Contacteer ons

See also :